Vælg en side

Ydelser

Vi leverer en række højt specialiserede ydelser på høretabsområdet, bl.a. udredning og/eller rådgivning i sager, hvor kommunale tilbud har behov for hjælp og støtte, produktion af undervisnings-, informations og vejledningsmaterialer samt kurser til fagpersoner og pårørende.
På denne side kan du læse mere om hver enkelt ydelse ved at klikke på fanebladene nedenfor.

Udredning

Specialrådgivningen til børn og unge med hø­retab yder udredningsforløb til målgruppen efter henvendelse fra PPR. Vi laver udredningsforløb i samarbejde fagprofessionelle og pårørende, som i videst muligt omfang med­virker til at skabe et helhedsbillede af barnet/den unge og til at afdække hans/hendes funktionsniveau, udfordringer og potentialer.

Udredningsforløb er som regel tværfaglige og kan bl.a. bestå af udredninger inden for auditive, sproglige, kogni­tive og sansemotoriske områder. Hos Specialrådgivning til børn og unge med høretab har vi specialister ansat inden for relevante faggrupper, eks. tale-høre konsulenter og psykologer. Desuden har vi mulighed for at inddrage eksterne eksperter i forløbene.

Udredningsforløbene kan bruges som afsæt for den pædagogiske indsats over for barnet/den unge og evt. med opfølgende specialrådgiv­ningsforløb.

Har du yderligere spørgsmål vedr. specialrådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os.

Specialrådgivningen

Vores medarbejdere yder højt specialiseret rådgivning vedr. børn med høretab på førskoleområdet (0-6 år) og børn og unge med høretab på skoleom­rådet (6-17 år). Rådgivningen har til formål at kompensere for virkningerne af hørenedsættel­sen samt mod at rehabilitere barnet/den unge i den udstrækning, det er muligt.

Rådgivningsforløb tilrettelægges altid i samarbejde med netværket omkring barnet, eks. PPR, skole- eller dagtilbud og forældre, og det sammensættes efter den enkeltes behov og særlige udfordringer. Forløbene kan have kortere eller længere varighed afhængig af problematikken i den konkrete sag.

Vores indsats er typisk helhedsorienteret og bygger på evidensbaseret viden om metoder og tilgange samt erfaringer fra praksis. Den tager udgangspunkt i en fast model og starter typisk med afklarende møder og fastsættelse af mål, som bliver styrende for det videre forløb.

Har du yderligere spørgsmål vedr. specialrådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kursusvirksomhed

Vi udbyder løbende kurser for fagpersoner og pårørende til børn og unge i vores målgruppe. Bl.a. tilbyder vi kurser til lærere, som underviser elever med høretab. Lærerkurserne giver deltagerne en grundlæggende viden om og indsigt i de pædagogiske, trivselsmæssige, audiologiske og høretekniske konsekvenser et høretab kan have for elever.

Flere gange årligt udbyder vi også kurser til pædagogisk personale og forældre på førskoleområdet (0-6 år), samt en række andre relevante kurser, som kan understøtte praksis på høretabsområdet.

Kurserne afholdes typisk på Center for Høretab (CfH) i Fredericia eller på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) i Aalborg, men der afholdes også eks. lærerkurser i Østdanmark.

Du kan få et samlet overblik over, hvilke kurser vi udbyder på hhv. CfH’s og CDH’s hjemmesider.

Hvis du har spørgsmål til kurserne eller ønsker om kurser, som ikke p.t. bliver udbudt, er du meget velkommen kontakte os.

Vidensarbejde

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab arbejder løbende med at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden, som er relevant for målgruppen. Vores medarbejdere deltager bl.a. på nationale og internationale konferencer, i faglige netværksarbejder og i udviklingsprojekter, som skaber ny viden om målgruppen, metoder og indsatser.

Inden for vidensområdet arbejder vi sammen med mange forskellige interessenter, eks. universitetsmiljøer, brugerorganisationer og andre høretabsfaglige miljøer i ind- og udland for bedst muligt at kunne udvikle praksis.

Hvis du er interesseret i et samarbejde omkring vidensudvikling eller -formidling, har forslag relevante udviklingsprojekter eller på anden måde har lyst til at bidrage til vidensarbejdet i Specialrådgivningen for børn og unge med høretab, er du meget velkommen til at sende os en mail.

Materialeproduktion

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab udvikler og producere særligt tilrettelagte undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, som bl.a. kan medvirke til at kompensere børn, unge og voksne for et høretab.

Opgaven varetages primært af Materialecentret, som udgiver publikationer til brug på dagtilbuds-, skole- og voksenundervisningsområdet.

Materialecentret har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om materialeproduktionen og regler/rettigheder samt få et overblik over centrets udbud af kompenserende læremidler. Adressen er www.matcen.dk.