Vælg en side

Henvendelse

For at benytte Specialrådgivningen til børn og unge med høretabs ydelser, rettes der henvendelse direkte til Center for Høretab (CfH) eller Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD). Henvendelsen kan være telefonisk, via mail eller på et henvendelsesskema.

En stor del af den rådgivning, barnet/den unge har brug for, findes almindeligvis i kommunalt regi. Specialrådgivningen til børn og unge med høretab træder til, når der er behov for højt specialiseret rådgivning, der understøtter og kvalificerer de kommunale indsatser.

Såvel fagpersoner som borgere kan rette henvendelse til Specialrådgivningen. Ønsker fra borgere om ydelser fra Specialrådgivningen vil typisk forudsætte en faglig inddragelse og vurdering fra kommunal side, eksempelvis fra PPR, skole og dagtilbud. Kontakt eventuelt CfH eller ISHD for nærmere oplysninger.

For at muliggøre en god behandling af henvendelsen bedes relevante bilag om barnet/den unge vedlagt. Oplysningerne skal belyse de forhold, problemstillinger og behov, der ønskes hjælp til fra Specialrådgivningen. Det er relevant at vedlægge eksempelvis:

  • Audiologiske lægepapirer, herunder audiogram
  • Udtalelser fra specialister, eksempelvis speciallæger, psykologer m.fl.
  • Beskrivelser fra dagtilbud/skole/fritidsordning etc.
  • Faglige undersøgelser, udredninger eller vurderinger
  • Undervisnings- eller handleplaner etc.

I forhold til fagpersoner er det vigtigt, at der inden fremsendelse af henvendelsen er indhentet samtykke fra forældre/værger.

Specialrådgivningen skal som dataansvarlig part følge reglerne i persondataloven. Det betyder, at Specialrådgivningen i forbindelse med modtagelse og behandling af oplysninger af personfølsom karakter har pligt til at:

  • Oplyse den enkelte borger om, at der indsamles oplysninger om vedkommende. Hvis det i en sag vurderes, at udsendelse af et persondatabrev til borgerens adresse kan medføre overhængende fare for borgerens sikkerhed. Eksempelvis i sager om æresrelaterede konflikter, kan Specialrådgivningen med hjemmel i persondatalovens § 30, stk. 1 og 2 undlade at sende et persondatabrev.
  • Orientere borgeren om de rettigheder, denne måtte have, herunder give aktindsigt i de oplysninger, der behandles om borgeren, hvis vedkommende ønsker det.
  • Tage stilling til en indsigelse i mod, at behandling af oplysninger finder sted.
  • Rette eller slette oplysninger, der er urigtige eller vildledende, samt i den forbindelse at orientere andre, der har modtaget oplysningerne, om rettelserne.

Download

Herunder kan du downloade det skema, du skal udfylde, hvis du ønsker at benytte dig af Specialrådgivningen for børn og unge med høretabs ydelser. Navnet på hver enkelt skema angiver, hvad skemaet skal bruges til, og hvem det skal sendes til. Hvis både CfH og ISHD er nævnt, er det valgfrit, hvem du vil sende henvendelsesskemaet til.

Udfyldte skemaer skal sendes til:

Center for Høretab
Specialrådgivningen
Merkurvænget 2
7000 Fredericia
Att: Flemming Wang Jensen
Sikker mail: anmodning.ckv@rsyd.dk

eller

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed
Specialrådgivningen
Sofiendalsvej 91
9200 Aalborg SV
Att: Jørgen Hvejsel Vest
Sikker mail: ishd@rn.dk


Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed
Sofiendalsvej 91
9200 Aalborg SV

Mrk. Specialrådgivningen
Sikker mail: ishd@rn.dk
Hjemmeside: www.ishd.rn.dk


Center for Høretab
Merkurvænget 2
7000 Fredericia

Mrk. Specialrådgivningen
Sikker mail: Anmodning.ckv@rsyd.dk
Hjemmeside: www.cfh.dk