Henvendelse

For at benytte vores tilbud, rettes henvendelse via telefon, mail eller henvendelsesskema.

Vores målgruppe er børn og unge i alderen 0 til og med 17 år med en varig hørenedsættelse, hvor der er behov for højtspecialiseret rådgivning, der understøtter og kvalificerer de kommunale indsatser.

Såvel fagpersoner som pårørende kan rette henvendelse til os. Ønsker fra pårørende om tilbud fra os vil typisk forudsætte en kommunalfaglig inddragelse og vurdering. 

For at muliggøre en god behandling af henvendelsen bedes relevante bilag om barnet/den unge vedlagt. Oplysningerne skal belyse de forhold, problemstillinger og behov, der ønskes hjælp til fra os.

Følgende vedlægges henvendelsen:

– Audiologiske journaler, herunder audiogram

– Relevante udtalelser fra specialister, eksempelvis speciallæger, psykologer m.fl.

– Beskrivelser fra dagtilbud/skole/fritidsordning etc.

– Faglige undersøgelser, udredninger eller vurderinger

– Undervisnings- eller handleplaner etc.

I forhold til fagpersoner er det vigtigt, at der inden fremsendelse af henvendelsen er indhentet samtykke fra forældre/værger.

Hørerådgivningen skal som dataansvarlig part følge reglerne i persondataloven. Det betyder, at vi i forbindelse med modtagelse og behandling af oplysninger af personfølsom karakter har pligt til at:

– Oplyse den enkelte borger om, at der indsamles oplysninger om vedkommende. Hvis det i en sag vurderes, at udsendelse af et persondatabrev til borgerens adresse kan medføre overhængende fare for borgerens sikkerhed. Eksempelvis i sager om æresrelaterede konflikter, kan Hørerådgivningen med hjemmel i persondatalovens § 30, stk. 1 og 2 undlade at sende et persondatabrev.

– Orientere borgeren om de rettigheder, denne måtte have, herunder give aktindsigt i de oplysninger, der behandles om borgeren, hvis vedkommende ønsker det.

– Tage stilling til en indsigelse i mod, at behandling af oplysninger finder sted.

– Rette eller slette oplysninger, der er urigtige eller vildledende, samt i den forbindelse at orientere andre, der har modtaget oplysningerne, om rettelserne.

Download

Herunder kan du downloade det skema, du skal udfylde, hvis du ønsker at benytte dig af Hørerådgivningens ydelser. Navnet på hver enkelt skema angiver, hvad skemaet skal bruges til, og hvem det skal sendes til. 

Udfyldte skemaer skal sendes til:

HØRERÅDGIVNINGEN BØRN & UNGE 

Att: Flemming Wang Jensen
Sikker mail: anmodning.ckv@rsyd.dk

eller

Att: Jørgen Hvejsel Vest
Sikker mail: ishd@rn.dk