Vælg en side

Ydelser

Vi leverer højt specialiserede ydelser på høretabsområdet, bl.a. udredning og/eller rådgivning i sager, hvor kommunale tilbud har behov for hjælp og støtte. Desuden har vi en omfattende produktion af undervisnings-, informations og vejledningsmaterialer samt kurser til fagpersoner og pårørende.
På denne side kan du læse mere om hver enkelt ydelse ved at klikke på fanebladene nedenfor.

Udredning

Specialrådgivningen til børn og unge med hø­retab yder udredningsforløb til målgruppen efter henvendelse fra PPR. Vi foretager udredningsforløb i samarbejde med fagprofessionelle og pårørende, som med­virker til at skabe et helhedsbillede af barnet/den unge og til at afdække hans/hendes funktionsniveau, udfordringer og potentialer.

Udredningsforløb er ofte tværfaglige og kan bl.a. bestå af udredninger inden for auditive, sproglige, kommunikative, psykosociale, kogni­tive og sansemotoriske områder. Hos Specialrådgivning til børn og unge med høretab har vi specialister ansat inden for relevante faggrupper, eks. audiologopæder og psykologer.

Udredningsforløbene kan bruges som afsæt for den pædagogiske indsats over for barnet/den unge og evt. med opfølgende specialrådgiv­ningsforløb.

Har du yderligere spørgsmål vedr. udredning, er du meget velkommen til at kontakte os.

Specialrådgivningen

Vi yder højt specialiseret rådgivning vedr. børn og unge med høretab i alderen 0 – 17 år. Formålet er, med rehabiliterende indsatser, at styrke børn og unges hørelse, sprog og kommunikation samt muligheder for aktivitet og deltagelse på lige fod med normalthørende.

Rådgivningen tilrettelægges i samarbejde med kommunalt PPR, pårørende og det faglige netværk omkring barnet/den unge. Rådgivningen målrettes den enkeltes behov, særlige udfordringer og potentiale. Målet er at understøtte og gennemføre hørefaglige indsatser med størst mulig effekt for den enkelte.

Vores indsats er typisk helhedsorienteret og bygger på evidensbaseret viden om metoder og tilgange samt erfaringer fra praksis. Indsatsen tager udgangspunkt i et afklarende møde, hvor der fastsættes mål og indhold for rådgivningsforløbet.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende specialrådgivningen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kursusvirksomhed

Vi udbyder kurser og temadage landsdækkende for fagpersoner og pårørende til børn og unge i vores målgruppe, bl.a. kurser til lærere, som underviser elever med høretab.

Desuden udbyder vi kurser til pædagogisk personale og forældre på førskoleområdet (0-6 år), samt en række andre relevante kurser, som kan understøtte praksis på høretabsområdet.

Kurserne henvender sig til alle, der arbejder med eller har interesse for børn og unge med høretab. Vi formidler viden og indsigt i emner relateret til børn og unge med høretab og ønsker at skabe erfaringsudveksling deltagerne imellem samt medvirke til netværksdannelse.

Der afholdes i udgangspunktet kurser tre steder i landet – i Fredericia, Høje Taastrup og Aalborg. Mange af kurserne afholdes alle tre steder, mens en del af kurserne kun udbydes enkelte steder. Desuden afholdes en del kurser lokalt efter behov.

Du kan få et samlet overblik over, hvilke kurser vi udbyder under fanen Kurser. Siden opdateres løbende

Hvis du har spørgsmål til kurserne eller ønsker om kurser, som ikke p.t. bliver udbudt, er du meget velkommen kontakte os.

Vidensarbejde

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab arbejder løbende med at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden, som er relevant for målgruppen. Vi deltager bl.a. på nationale og internationale konferencer, i faglige netværksarbejder og i udviklingsprojekter, som skaber ny viden om målgruppen, metoder og indsatser.

Inden for vidensområdet arbejder vi sammen med mange forskellige interessenter, eks. universitetsmiljøer, brugerorganisationer og andre høretabsfaglige miljøer i ind- og udland for bedst muligt at kunne udvikle praksis.

Hvis du er interesseret i et samarbejde omkring vidensudvikling eller -formidling, har forslag til relevante udviklingsprojekter eller på anden måde har lyst til at bidrage til vidensarbejdet i Specialrådgivningen til børn og unge med høretab, er du meget velkommen til at kontakte os.

Materialeproduktion

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab udvikler og producere særligt tilrettelagte undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, som bl.a. har til formål at medvirke til at kompensere børn, unge og voksne for et høretab.

Opgaven varetages primært af Materialecentret, som udgiver publikationer til brug på dagtilbuds-, skole- og voksenundervisningsområdet.

Materialecentret har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om materialeproduktionen og regler/rettigheder samt få et overblik over centrets udbud af kompenserende læremidler. Adressen er www.matcen.dk.